NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCI
ADRES Zachodniopomorski  Uniwersytet Technologiczny  w  Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania  ul. Żołnierska 50 , 71-210 Szczecin
KONTAKT e: kawtimp@zut.edu.pl tel.  091 449 56 78 fax 091 449 56 48
     
KAWTIMP
O KATEDRZE Katedra Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w  Szczecinie swoje początki ma w ZTiMP IAiPP na Wydziale Budownictwa i Architektury  Politechniki Szczecińskiej, który powstał w 1993 roku i stanowił kontynuację i formalne  rozwinięcie działalności naukowo-dydaktycznej  Zespołu Teorii i Nowoczesnych Metod  Projektowania jaki działał (w ramach Zakładu Teorii ,Historii Architektury i Konserwacji  Zabytków IAiPP ) w latach 1975-1981. Szczegółową dziedziną i obszarem dotyczącym problematyki badawczej Zakładu była i pozostaje nadal  t e o r i a   p r o j e k t o w a n i a  architektonicznego  i urbanistycznego, w  tym: • badania nad stanem rozwoju współczesnych teorii ,doktryn filozoficznych  oraz prądów estetycznych w  architekturze i urbanistyce XX i XXI wieku, • typ i zakres wykorzystania nowoczesnych narzędzi projektowanie w architekturze  i               urbanistyce : systemy CAAD,CSD i GIS., • modulacja przestrzeni otwartych w zmiennych skalach Krajobrazu ze szczególnym               uwzględnieniem terenów wiejskich i podmiejskich., • procesy optymalizacyjne w urbanistyce i planowaniu przestrzennym, • praktyczna weryfikacja badań w doświadczeniu projektowym w zakresie projektowania :                    - architektury monumentalnej - obiektów użyteczności publicznej - centr wielkomiejskie i małomiasteczkowych - rewaloryzacji terenów i obiektów poprzemysłowych - turystyki i wypoczynku - zespołów usługowych i obiektów architektury monumentalnej - architektury  i urbanistyki terenów uzdrowiskowych  i nadmorskich • badania nad rozwojem i przekształceniami architektonicznymi, urbanistycznymi i               ruralistycznymi terenów Pomorza Zachodniego
NAVIGATION
SOCIAL
ADDRESS Address line 1 Town /CityCounty/State
CONTACT e: yourname@yourdomain f: 01234 000001
     
KAWTIMP
KAWTIMP
Katedra Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania
KAWTIMP